Spreekrecht Burgers

Spreekrecht burgers in de Oordeelsvormende vergadering

Conform artikel 16 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Neerijnen 2016 (vastgesteld d.d. 15-09-2016) en artikel 15 van de Verordening op de Oordeelsvormende vergadering gemeente Neerijnen 2017 (vastgesteld d.d. 15-12-2016)

Lid 1: Na opening van de Oordeelsvormende vergadering kunnen andere aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal 30 minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.

Lid 2a: Het woord kan niet gevoerd worden over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan.

Lid 2b: Het woord kan eveneens niet worden gevoerd over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

Lid 2c: Als laatste kan het woord niet bevoerd worden indien een klacht ex. artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Lid 3: Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit tenminste voor 12 uur op de dag van de te houden Oordeelsvormende vergadering aan de raadsgriffier. Hij/zij vermeldt daarbij zijn/haar naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren. Vanaf januari 2018 is het ook mogelijke om spreekrecht digitaal aan te vragen via het formulier binnen deze website van de raad.

Lid 4: De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

Lid 5: Elke spreker/spreekster krijgt maximaal 5 minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers, als er meer dan zes insprekers zijn aangemeld. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

Lid 6: De spreker/spreekster voert het woord, nadat de voorzitter hem/haar dit heeft verleend. Na het spreekrecht kunnen er vragen worden gesteld door de raadsleden. De voorzitter of een lid van de gemeenteraad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de insprekende burger.