Burgerparticipatie

Veel gehoorde kreten als "energieke samenleving, eigen kracht, burgerkracht, burgerbetrokkenheid en sociaal ondernemerschap" zijn te duiden als een beweging in de verhouding tussen overheid, markt en samenleving. Privatisering en liberalisering gaat daarbij om het overdragen van taken vanuit de overheid naar de markt. Burgerparticipatie en zelfredzaamheid gaat om het overdragen van overheidstaken aan de gemeenschap, in georganiseerde verbanden of aan individuele burgers. Maar het kan ook omgekeerd, actief burgerschap en sociaal onderschap, waarbij het gaat om het ontplooien van eigen initiatieven in het publieke domein die op enigerlei wijze vanuit de overheid kunnen worden ondersteund.

Burgerparticipatie in Neerijnen

Het gemeentebestuur wenst graag in een vroegtijdig stadium haar burgers en andere belanghebbenden bij de vorming van beleid te betrekken, waarbij in openheid en op basis van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden gebracht en oplossingen verkend, die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijk te nemen politiek besluit.

Een definitie van Burgerparticipatie: "burgerparticipatie is een manier van beleidsvoering waarbij burgers (al dan niet georganiseerd in maatschappelijke organisaties en/of verenigingen) direct of indirect bij het lokale beleid worden betrokken om door middel van samenwerking tot de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid te komen".

Hiermee wordt eigenlijk bedoeld te zeggen: dat als U als burger van de gemeente Neerijnen; of bestuurder van een vereniging of een kerkelijk genootschap binnen de gemeentegrenzen van Neerijnen; of ondernemer bent in de gemeente Neerijnen; of direct betrokkene bij een maatschappelijke organisatie werkzaam binnen de gemeentegrenzen van Neerijnen, een aandeel kunt hebben in het gemeentelijke overheidsbeleid. Participatie vraagt om samenwerking en samenwerking vereist interactie. De term "interactie" betekent dat er tweerichtingsverkeer is.

De gemeenteraad van Neerijnen heeft in zijn vergadering van februari 2015 de beleidsnota "burgerparticipatie in Neerijnen" vastgesteld. Die geeft de visie op burgerparticipatie weer en gaat in op de verschillende rollen en vormen van participatie.

Het gemeentebestuur van Neerijnen hoopt dat U veel gebruik gaat maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan gespreksonderwerpen in de Beelvormende vergaderingen (zie ook vergaderstructuur Neerijnen).

Afbeelding-Burgerparticipatie