De bestuurlijke organisatie

De Neerijnense gemeenteraad heeft 15 raadsleden ( zie zetelverdeling). De raad vergadert conform de BOB-vergadercyclus iedere vier weken behalve in juli en augustus. De vergaderingen zijn veelal op de donderdag en beginnen om 20.00 uur (meestal) in de raadzaal van het gemeentehuis. Beeldvormende vergadering kunnen ook op locatie worden gehouden, afhankelijk van het onderwerp. De vergaderingen binnen de BOB-cyclus zijn openbaar. De agenda van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website van de gemeente Neerijnen (te bereiken via "gemeenteraad") en aangekondigd via de informatierubriek in het "Nieuwsblad Geldermalsen". De stukken zijn digitaal te raadplegen via de website van de gemeente, in het Raads Informatie Systeem (te bereiken via "gemeenteraad") en liggen ook fysiek ter inzage in het gemeentehuis bij de griffie.

Iedereen die belangstelling heeft voor een of meer punten die op de agenda staan, is welkom op de publieke tribune. Aan het begin van de Oordeelsvormende vergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. De Oordeelsvormende vergadering en de Besluitvormende raad zijn ook live te volgen via de website van de gemeente Neerijnen (www.neerijnen.nl).

Regels spreekrecht:

Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht in de Oordeelsvormende vergadering, dient u dit voor 12 uur op de dag van de Oordeelsvormende vergadering te melden aan de raadsgriffier, de heer K.G. Steenbergen, tel: (0418) 656520 of via griffie@neerijnen.nl.

U kunt alleen inspreken op een geagendeerd onderwerp (zie de bepalingen bij het onderdeel "spreekrecht burgers").

Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie is schematisch weergegeven in een organogram.