Vergaderstructuur Neerijnen

In ons democratisch bestuurssysteem moeten de kiezers controlemogelijkheden hebben op het bestuurlijk functioneren van de gekozen vertegenwoordigers. Met het oog daarop is zowel in de Grondwet als in de Gemeentewet bepaald dat de raadsvergaderingen in het openbaar worden gehouden.

Naast de verplichte openbaarheid van de raadsvergaderingen, wenst de raad ook te komen tot snellere en efficientere besluitvorming met minder vergaderdruk. Daarbij de mogelijkheid biedend aan burgers, organisaties, verenigingen, bedrijven, en dergelijke om inbreng te hebben op de voorbereiding van besluitvorming tijdens de "beeldvormende" fase (zie ook burgerparticipatie). Hiervoor heeft de raad per 1 september 2015 een nieuwe vergaderstructuur ingevoerd.

BOB-proces

BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming; drie fasen die elk hun eigen voorbereiding en toepassing hebben en waarvoor verschillende werkvormen gehanteerd kunnen worden. De gedachte hierachter is: dat als men met elkaar een ordentelijk politiek proces wil beleven, het verstandig is om een vraagstuk eerst grondig te verkennen alvorens hierover te oordelen en te besluiten.

Beeldvorming

Bij Beeldvorming gaat het om het verkrijgen van goed inzicht in de situatie. In deze fase van het besluitvormingsproces wordt daarom informatie verzameld om goed inzicht te krijgen in de inhoudelijke problematiek en oplossingsrichtingen, maar ook om het verkrijgen van een goed beeld van wat anderen vinden of bedoelen. Hier kunnen dus alle eerdergenoemde (mogelijke) gesprekspartners en/of overige belanghebbenden hun inbreng hebben.

Oordeelsvorming

Oordeelsvorming is gericht op het formuleren van een politiek standpunt op grond van argumenten en de weging daarvan. In deze fase kunnen raadsleden vanuit hun volksvertegenwoordigende rol en met de verworven kennis en inzichten als fractie hardop nadenken over belangen, afwegingen en pro's en contra's rondom lastige keuzes die ze (meestal) moeten maken. Kortom, er vindt politiek debat plaats tussen raad- en/of commissieleden waarna geadviseerd kan worden of een voorstel rijp is voor besluitvorming.

Besluitvorming

De fase van Besluitvorming is gericht op het formuleren van in ieder geval een meerderheidsstandpunt (en eventueel consensus) op basis van argumentatie of onderhandeling. De raadsleden trachten tot een gezamenlijk standpunt te komen en spreken dit uit, eventueel met gebruikmaking van meerderheids- en minderheidsstandpunten (stemverklaring). Het resultaat is snellere en kwalitatief goede besluitvorming op de voorgelegde raadsstukken.

Tenslotte

Het gemeentebestuur hoopt u regelmatig te mogen verwelkomen als gespreksdeelnemer in de Beeldvormende vergadering (na opgave) en/of als toehoorder op de publieke tribune bij alle drie fasen binnen het BOB-proces.

Afbeelding-BOB-proces