Griffie

De griffier ondersteunt de raadsleden en de burgercommissieleden bij hun volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende taken. Voor al uw vragen over raadsvergaderingen, commissievergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij de griffier.

De vergaderingen van de gemeenteraad en van de raadscommissies zijn openbaar. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om deze beraadslagingen bij te wonen. In de regel vergadert de gemeenteraad van Neerijnen op een donderdag iedere zes weken met uitzondering van de zomerperiode. Ieder jaar wordt er een vergaderschema vastgesteld. Vergaderingen van de gemeenteraad en van de raadscommissies, de tijdstippen en de agendapunten maken wij bekend via de gemeentelijke informatierubriek in "Nieuwsblad Geldermalsen", alsmede via de gemeentelijke website. Daarnaast worden op de website ook de openbare raadsvoorstellen opgenomen bij de agenda's. De mogelijkheid bestaat om alleen de agenda's van raad en commissies toegezonden te krijgen door middel van een abonnement per kalenderjaar. De onderliggende stukken worden niet meegestuurd, maar liggen ter inzage op het gemeentehuis (kamer griffie) of zijn te raadplegen via de gemeentelijke website. Informatie hierover kan men verkrijgen bij de griffie.

Samenstelling griffie:

Raadsgriffier: de heer K.G. Steenbergen (telnr. 0418-656520)

Plaatsvervangend raadsgriffier: de heer A.W. Boot (telnr. 0418-656511)

Medewerker griffie: mevrouw C. van t End (telnr 0418-656522)